REGULAMIN SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

  • Kursant zapłaci z góry opłatę za przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego.

 

  • Kursant wyraża zgodę na przeprowadzenie zajęć przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym stanowi art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

 

  • Świadczenie szkoły jazdy uznaje się za spełnione poprzez pozostawanie szkoły jazdy w gotowości do przeprowadzenia zajęć w ustalonym indywidualnie z kursantem terminie zajęć.

 

  • Nie później niż na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem przeprowadzania zajęć kursant może odwołać zajęcia w ten sposób, że poinformuje szkołę jazdy w formie wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej na adres biuro@kursant.wroclaw.pl.
  • Po odwołaniu zajęć w sposób określony w ustępie powyższym kursant może umówić na inny termin przeprowadzenia zajęć lub odstąpić od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

  • Jeżeli kursant nie stawi się na umówiony termin zajęć albo odwoła zajęcia w sposób naruszający postanowienia ustępu 4, to wynagrodzenie szkoły jazdy za nieprzeprowadzone zajęcia nie podlega zwrotowi i zostaje potrącone z naliczoną karą umowną należną szkole jazdy, której wysokość będzie odpowiadać wysokości opłaty za szkolenie uzupełniające obliczonej według schematu: ilość godzin nieprzeprowadzonych zajęć x wysokość umówionej opłaty za jedną godzinę nauki jazdy.
Call Now Button