ZAPIS NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSUPARAGON FAKTURA

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Po dokonaniu opłaty należy w terminie 7 dni zgłosić się do biura celem podpisania umowy.

Jestem świadoma/y, że dokonując rezygnacji ze szkolenia przed rozpoczęciem kursu opłata manipulacyjna wynosi 200 zł.

Aktualności

2022-01-16

Zmiana przepisów - świadectwo kwalifikacji zawodowej

Przedstawiamy Państwu informacje w związku z nową ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Od 04 kwietnia 2022 roku będą obowiązywać nowe zasady odnośnie uzyskania oraz odnowienia uprawnień kierowcy zawodowego. Ustawodawca między innymi wprowadził nowe dokumenty – profil kierowcy zawodowego oraz kartę kwalifikacji kierowcy. 

Zmianie podlega procedura zapisu na szkolenie dla osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy. Kierowca, aby rozpocząć kurs kwalifikacyjny będzie musiał uzyskać w Wydziale Komunikacji profil kierowcy zawodowego tzw. PKZ. 

Przed przystąpieniem do kursu trzeba będzie:

  • wykonać badania lekarskie oraz psychologiczne
  • wyrobić w urzędzie Miasta wg miejsca zameldowania PKZ

Od kwietnia nie będzie już możliwości poruszania się z zaświadczeniem o ukończeniu kursu. Wszystkie informacje będą w systemie teleinformatycznym i każdy będzie musiał udać się do urzędu.

Szkolenie okresowe będzie przeprowadzane w systemie 2 dni zajęć i 1 dzień wolny. Nie będzie możliwości jak do tej pory organizowania zajęć 5 dni pod rząd.

Natomiast egzamin państwowy nie będzie realizowany jak do tej pory w OSK, lecz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Pytania dalej zostają utajnione, lecz egzamin będzie realizowany na komputerze, a nie w wersji papierowej jak do tej pory.

WORD ma czas na dostosowanie systemu teleinformatycznego do 6 miesięcy.

 

Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy będą prawo jazdy z wpisem kodu 95 lub karta kwalifikacji kierowcy.

Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany uzyskać wpis w:

  • polskim prawie jazdy albo
  • karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.

Bardzo ważną informacją jest, że

Wojewoda, planując lub przeprowadzając kontrolę ośrodka szkolenia, współpracuje z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i okręgowym inspektorem pracy, a w razie potrzeby uzgadnia z nimi przeprowadzenie kontroli czasu pracy kierowców wybranych przedsiębiorców, których pracownicy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach okresowych w ośrodku szkolenia wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez tego wojewodę. Po przeprowadzeniu kontroli właściwy wojewódzki inspektor transportu drogowego lub okręgowy inspektor pracy przekazują wojewodzie informację o jej wynikach, w szczególności o przypadkach pokrywania się czasu uczestnictwa kierowcy w szkoleniu oraz czasu pracy wynikającej z ewidencji czasu pracy.